Vedtægter

VEDTÆGTER for FOTOKLUBBEN FOTOAKROBATERNE
Generelt:
1. Klubbens navn er Fotoakrobaterne

2. Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben søger
ved afholdelse af møder, foredrag, ekskursioner, konkurrencer og lign. samt ved deltagelse i
nationale og internationale konkurrence- og udstillingsarrangementer, at udvikle
medlemmernes fotografiske færdigheder såvel teknisk som kunstnerisk. Det er endvidere
klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i
klubben.

3. Klubben har hjemsted i Vallensbæk Kommune. Klubben har adresse hos den til enhver tid
værende formand.

4. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Indmeldelse sker ved henvendelse til
bestyrelsen.

Klubbens bestyrelse:
5. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger tillige en bestyrelsessuppleant. Alle valg gælder for 2 år. Genvalg
kan finde sted.

6. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt
konstituerer sig selv. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på lige år, mens kassereren
og de øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

7. Hvis formand eller kasserer nedlægger deres hverv inden udløbet af valgperioden, konstituerer
bestyrelsen en ny formand eller kasserer indtil der afholdes ekstraordinær generalforsamling.

8. Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden.

Regnskab og revision:
9. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

10. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

11. Kontingentet betales periodisk forud. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse eller
eksklusion af klubben.

12. Påtænkte nyanskaffelser eller andre udgifter, der overstiger 5.000 kr., skal forelægges
generalforsamlingen til godkendelse.

13. Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.

14. Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører klubbens bøger,
derunder kassebog og medlemsfortegnelse. Klubbens midler indsættes i bank. Den kontante
beholdning må ikke overstige kr. 1.000,00.

15. Til kritisk at overvåge regnskabets førelse vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne en
revisor og en revisorsuppleant, begge for et år ad gangen. Hverken revisor eller
revisorsuppleant må være medlem af klubbens bestyrelse eller suppleant til denne.

16. Kassereren udarbejder ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab, der revideres af klubbens
revisor. Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden regnskabsårets udløb, udarbejdes et
regnskab for den forløbne periode. Dette revideres af klubbens revisor.

17. Det (de) reviderede regnskab(er) forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet
offentliggøres senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Dispositionsret

18. Det er formanden og kassereren i forening, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.
Med aftaler menes der for eksempel adgang til bankkontoen, indkøb af mad- og drikkevarer,
forbrugsvarer og tilmelding til kurser.

19. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer, nedsatte
arbejdsgrupper eller enkeltpersoner.

20. For de aftaler, som klubben indgår, hæfter kun klubben selv. Medlemmerne hæfter ikke for
klubbens forpligtelser.

Generalforsamlingen:

21. Generalforsamlingen er FOTOKLUBBEN FOTOAKROBATERNE’s højeste myndighed. Alle
fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede på
generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen, som revisor eller som suppleanter. Valg in
absentia kan finde sted ved forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende.

22. Ordinær generalforsamling afholdes senest inden udgangen af februar måned og skal varsles
senest 30 dage før afholdelse med angivelse af dagsorden.

23. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

24. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen
offentliggøres senest sammen med regnskabet.

25. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning. Ekstraordinær
generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst 10 af klubbens medlemmer skriftligt
fremsætter anmodning herom til bestyrelsen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1
måned derefter.

26. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst en uges varsel med angivelse af
dagsorden.

27. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal ved håndsoprækning,
medmindre andet er angivet andetsteds i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis
ét medlem ønsker dette.

28. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Diverse bestemmelser:

29. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer herfor.

30. Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent, udsender bestyrelsen efter passende tid
en påmindelse. Betales kontingentet stadig ikke, betragtes det pågældende medlem som
udmeldt af klubben.

31. Et medlem kan udelukkes midlertidig eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende
handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændringer af
klubbens vedtægter.

Opløsning af klubben:

32. Beslutning om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 3/4
af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

33. Ved opløsning af klubben overdrages eventuelle aktiver til Vallensbæk kommune til brug for
almennyttige formål.

Disse vedtægter er ændret på FOTOKLUBBEN FOTOAKROBATERNE’s ekstraordinære generalforsamling den 11. november 2021.